สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนสิงหาคม 2567
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร1,617.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ335.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
2. สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร14,301.66ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,134.83ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,820.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ665.24ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
6. สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,589.74ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ405.76ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,781.86ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ402.87ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร3,401.25ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ600.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,298.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ844.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร7,040.60ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ725.12ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร27,384.51ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ934.70ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร2,978.29ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ422.83ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
13. สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
14.  สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,579.25ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ395.78ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,037.94ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ495.58ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
16. สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร6,804.17ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ725.12ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,331.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ605.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร3,674.34ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ465.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,553.75ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ625.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร2,885.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ455.66ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,015.33ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ465.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,155.85ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ735.10ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร24,077.67ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,966.55ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2,184.99ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ445.68ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
33. ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร20,477.28ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ5,063.29ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
45. สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,636.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ64.57ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร33,790.56ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ931.82ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
47. เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร4,383.04ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ509.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
52. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร12,695.11ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ310.42ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
53. วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี26,861.29ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ342.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
54. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร30,970.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ644.45ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
55. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร53,060.21ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,013.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
56. วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร31,607.01ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ416.21ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
57. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
58. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,215.81ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ37.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
59. สำนักงานชลประทานที่ 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
60. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร25,312.83ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,252.21ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
61. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ