สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด รอบ 6 เดือน (เมษายน 2567 - กันยายน 2567)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด8,925.27ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,987.62ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด89,019.48ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ875.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด11,755.17ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,567.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด13,376.95ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,448.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด108,724.06ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ5,201.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย6,030.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ530.76ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน5,742.26ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ388.86ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร5,775.28ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ275.58ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี5,550.66ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ181.68ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์5,715.78ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ429.54ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร1,954.30ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ468.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย4,965.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ266.94ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย2,541.28ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ344.34ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง5,626.24ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ500.76ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี4,797.71ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ156.78ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด19,999.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ893.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง4,754.54ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ246.96ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ6,467.99ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ285.12ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ6,634.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ311.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ5,753.97ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ452.46ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก5,653.84ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ505.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ5,996.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ362.70ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด39,018.31ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,963.66ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด15,782.70ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ844.44ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง9,825.96ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ823.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ9,881.82ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,629.18ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ8,516.71ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,594.38ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด17,457.85ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,332.04ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด23,021.76ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,726.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด17,262.37ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,245.10ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด48,206.76ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ6,588.48ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด15,291.78ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,705.54ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด26,598.71ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,567.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด23,027.65ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,518.28ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)477,595.94ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ6,313.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด439,224.25ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,719.42ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด17,183.13ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,352.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด13,243.33ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ381.84ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)11,085.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ387.30ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด10,714.81ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,346.96ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด12,125.71ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,493.72ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด23,464.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,364.86ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด62,004.37ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ10,490.58ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด25,532.41ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,203.24ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด64,279.99ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ10,366.56ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด37,626.07ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,663.78ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด24,330.84ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,143.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด23,472.84ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,629.38ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด16,519.11ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,108.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด76,361.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,549.10ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รจจ.ร้อยเอ็ด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด302,089.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,067.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,431.27ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ797.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด17,352.18ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,646.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด47,190.04ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,016.58ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด26,792.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,682.28ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด65,107.86ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ5,517.60ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1105,636.62ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,416.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 288,456.19ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,733.44ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 380,560.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,982.42ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด78,676.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ6,431.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด41,724.25ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,568.72ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร160,181.95ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,008.26ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง268,653.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,336.02ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด215,570.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,651.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด213,369.30ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,793.10ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย196,163.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,537.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด291,649.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ8,377.80ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด272,187.44ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ5,477.04ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด58,616.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ12,043.20ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด8,670.79ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,807.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด288,787.47ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ43,230.60ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ