สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร รอบ 6 เดือน (เมษายน 2567 - กันยายน 2567)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร9,649.65ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,015.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร50,870.48ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ222.96ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร85,883.10ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ12,808.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร29,025.78ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,991.44ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานชลประทานที่ 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร15,641.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,434.56ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร22,794.31ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,417.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร21,059.80ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,604.14ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร31,895.04ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ5,069.28ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร42,346.79ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,350.72ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร164,410.20ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ5,608.20ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร17,972.89ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,536.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร10,135.85ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ387.42ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร15,578.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,374.68ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร18,330.79ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,973.48ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร40,928.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,350.72ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร26,091.76ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,632.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร151,980.19ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ7,513.26ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร22,149.24ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,793.84ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร21,425.70ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,751.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร17,416.74ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,733.96ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร205,997.05ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ5,590.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร18,054.34ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,773.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร25,038.27ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,410.60ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร26,401.39ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,059.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร78,605.37ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,862.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี164,126.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,053.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร190,559.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,866.70ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร323,098.75ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ12,083.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร194,379.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,497.26ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร149,083.67ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ11,799.30ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 13,213.14ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,674.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร126,790.82ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ30,379.74ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ