ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 162 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %36.03 %64.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %21.91 %80.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-16.75 %-18.87 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %16.95 %70.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %54.06 %75.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %5.67 %68.36 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %16.90 %81.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %34.04 %67.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %48.90 %81.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %66.18 %87.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %5.13 %77.96 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %57.56 %83.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %23.97 %96.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %73.36 %-43.61 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %44.03 %50.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %12.11 %21.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %78.22 %68.84 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ1100.00 %100.00 %-45.84 %-957.86 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-8.42 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %32.03 %87.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-11.34 %83.88 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %42.33 %83.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-54.02 %92.23 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %23.01 %87.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-14.42 %40.18 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %61.53 %94.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %71.55 %87.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-80.42 %19.12 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-95.23 %79.15 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-53.13 %75.65 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %71.94 %92.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %46.65 %83.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %32.64 %90.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %79.62 %74.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %26.30 %60.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %33.95 %68.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %60.36 %70.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2360.87 %60.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %69.16 %80.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10899.07 %99.07 %-30.91 %61.82 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %28.37 %39.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-58.54 %15.99 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %57.19 %80.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-6.36 %58.56 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %30.25 %23.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %17.63 %81.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %88.84 %94.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %50.00 %-1.03 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %21.53 %67.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %29.19 %65.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %46.64 %69.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %20.47 %-52.67 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %98.68 %95.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %43.26 %-18.76 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %49.69 %75.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %9.44 %81.21 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %41.96 %47.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %34.05 %32.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %10.97 %1.50 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %21.35 %46.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %35.86 %89.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %36.81 %26.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %37.53 %78.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %15.27 %28.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %53.73 %3.39 %ผ่านไม่ผ่าน5.01.5
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %34.72 %-3.36 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %36.19 %81.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %13.22 %75.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %53.86 %54.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %8.04 %88.51 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %13.98 %72.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %83.71 %45.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %27.35 %61.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %38.33 %89.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %74.73 %94.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %57.51 %90.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %68.91 %86.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %73.30 %74.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %29.85 %92.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %50.54 %86.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %42.67 %79.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %23.97 %82.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %33.18 %-23.90 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %35.42 %77.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %22.92 %78.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %27.74 %78.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %4.83 %84.10 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %71.06 %90.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %38.58 %46.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %13.10 %33.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %26.88 %40.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-42.47 %55.27 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %35.75 %25.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %21.19 %-9.58 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %52.77 %70.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-4.42 %62.91 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.79 %78.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %65.47 %74.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %42.27 %39.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %82.98 %69.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %10.77 %41.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %40.42 %27.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %62.78 %82.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %10.27 %55.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %30.84 %53.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %43.12 %83.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %21.76 %78.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %25.40 %47.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %53.69 %91.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %57.84 %55.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %63.35 %50.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %31.70 %56.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %63.77 %66.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %36.99 %96.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %84.18 %93.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.83 %72.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %37.40 %88.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-62.37 %62.87 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-31.30 %83.65 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %17.70 %91.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %49.58 %93.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %3.01 %80.14 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %12.27 %44.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %51.65 %63.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %18.11 %63.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %21.82 %65.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %32.26 %65.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-35.01 %84.16 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %10.01 %70.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %44.88 %72.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %39.61 %51.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %19.03 %52.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %23.89 %75.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %14.99 %64.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %31.36 %91.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %19.46 %74.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %63.35 %93.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %26.65 %85.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %56.57 %88.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %12.85 %40.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %57.60 %47.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %56.29 %90.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %74.76 %97.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10896.43 %96.23 %32.23 %44.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-72.26 %75.81 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0