ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 162 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %40.40 %71.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %15.88 %85.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-20.70 %-11.73 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %23.47 %72.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %43.15 %-78.70 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %5.51 %72.75 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %17.42 %84.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %29.90 %74.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %44.33 %84.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %21.45 %94.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %16.89 %77.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %51.11 %86.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %19.81 %95.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %75.46 %-42.19 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %40.44 %51.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %17.52 %19.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %79.21 %41.02 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ1100.00 %100.00 %-45.79 %-885.31 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-12.75 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %37.05 %90.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-19.14 %85.22 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %45.25 %89.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-49.85 %96.01 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %20.14 %89.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-14.60 %40.24 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %57.91 %93.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %67.93 %87.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-80.59 %31.67 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-95.37 %83.78 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-45.77 %82.44 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %71.30 %92.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %45.61 %80.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %30.59 %94.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %79.16 %73.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %18.36 %63.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %33.93 %72.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %50.03 %72.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2360.87 %60.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %65.97 %81.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10899.07 %99.07 %-42.60 %71.94 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %23.13 %37.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-37.52 %60.25 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %55.75 %79.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-22.06 %50.94 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %29.21 %44.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %12.79 %74.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %87.57 %96.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %-0.87 %76.37 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %18.25 %78.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %29.00 %67.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %35.28 %72.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %8.70 %21.57 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %98.48 %89.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %37.70 %11.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %51.00 %72.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %1.56 %79.17 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %43.63 %32.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %23.25 %35.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %3.47 %15.27 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %33.59 %54.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %32.10 %96.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %32.84 %37.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %34.15 %77.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %16.32 %33.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %39.51 %33.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %35.74 %4.91 %ผ่านไม่ผ่าน5.02.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %31.16 %78.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %3.80 %78.96 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %54.08 %53.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %2.33 %87.49 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %10.54 %79.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %87.27 %45.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %27.90 %61.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %34.28 %91.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %74.26 %94.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %55.37 %91.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %66.63 %92.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %69.52 %76.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %26.74 %91.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %56.55 %89.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %43.73 %72.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %30.85 %81.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %29.91 %-9.65 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %38.69 %79.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %22.99 %76.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %22.49 %73.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %13.51 %83.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %72.07 %93.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %33.86 %45.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %20.01 %36.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %5.60 %33.39 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-37.92 %56.26 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %35.07 %40.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %28.67 %44.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %57.77 %75.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-5.32 %62.45 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %87.85 %59.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %64.76 %76.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %43.92 %36.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %81.29 %75.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %15.48 %44.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %42.90 %20.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %70.00 %81.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %23.61 %56.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %13.00 %20.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %37.06 %84.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %29.74 %82.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %17.97 %75.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %51.23 %89.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %59.06 %65.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %61.28 %51.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %36.26 %47.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %70.60 %68.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %20.05 %97.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %83.30 %92.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %73.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %31.54 %88.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-60.96 %61.42 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-40.98 %89.26 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-33.44 %85.03 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-54.95 %92.51 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %50.46 %93.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %2.21 %80.38 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %18.49 %41.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %51.41 %48.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %8.09 %66.44 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %10.24 %59.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %35.29 %67.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-39.68 %85.58 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %12.11 %72.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %42.90 %73.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %41.27 %59.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %12.21 %56.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %57.95 %77.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %12.81 %73.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %34.33 %89.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %15.69 %79.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %60.35 %95.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %24.76 %86.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %53.03 %92.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %27.46 %43.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %49.54 %61.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %50.31 %88.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %64.65 %95.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10897.62 %97.17 %30.95 %40.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-74.74 %70.60 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0