ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 162 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %46.94 %71.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %13.53 %88.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-12.56 %-16.60 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %18.21 %73.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %45.89 %81.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %0.67 %74.46 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %11.15 %85.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %25.35 %65.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %49.84 %83.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %25.66 %92.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %11.05 %83.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %55.15 %78.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %22.74 %97.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %72.85 %-41.97 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %39.56 %52.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %16.62 %17.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %78.22 %45.43 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ1100.00 %100.00 %-44.29 %-966.89 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-7.84 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %36.63 %93.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-10.78 %83.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %42.78 %89.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-44.02 %-1,482.08 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %22.76 %89.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-8.56 %41.19 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %59.94 %92.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %71.58 %89.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-77.48 %31.35 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-90.85 %82.23 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-52.06 %82.58 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %78.18 %92.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %49.77 %76.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %21.14 %89.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %78.47 %71.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %22.52 %66.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %35.75 %72.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %53.76 %72.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2360.87 %60.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %75.13 %83.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10899.07 %99.07 %-27.13 %71.01 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %22.40 %40.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-67.97 %58.16 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %58.20 %86.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-6.48 %52.95 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %26.17 %34.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %10.17 %82.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %87.91 %96.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %50.00 %-16.29 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %16.80 %73.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %28.30 %79.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %39.22 %75.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %18.21 %-56.35 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %98.52 %93.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %42.84 %-41.94 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %48.76 %74.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %2.57 %79.57 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %42.10 %55.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %20.75 %39.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %13.67 %15.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %17.35 %55.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %32.30 %94.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %39.40 %28.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %34.07 %78.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %16.07 %28.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %48.28 %9.65 %ผ่านไม่ผ่าน5.04.5
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %29.21 %-19.02 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %28.33 %81.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %7.67 %55.98 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %58.31 %54.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %6.39 %89.46 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %10.70 %76.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %86.56 %54.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %27.23 %70.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %41.46 %92.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %75.60 %95.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %50.09 %95.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %62.41 %94.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %69.32 %76.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %29.76 %92.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %56.33 %84.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %47.20 %81.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %25.91 %82.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %33.08 %2.72 %ผ่านไม่ผ่าน5.01.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %37.62 %83.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %25.55 %79.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %24.56 %76.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %7.03 %79.87 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %74.59 %93.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %37.53 %46.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %17.70 %37.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %36.25 %37.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-37.56 %66.99 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %24.24 %27.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %29.97 %-17.24 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %71.61 %75.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %4.19 %94.07 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %93.91 %77.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %67.16 %79.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %38.73 %39.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %79.60 %70.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %9.07 %49.48 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %43.49 %32.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %71.51 %85.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %22.77 %55.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %22.65 %52.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %40.09 %86.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %26.02 %82.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %23.72 %63.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %48.47 %94.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %71.88 %57.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %57.75 %60.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %31.77 %50.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %76.39 %68.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %34.47 %97.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %81.85 %92.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.85 %73.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %36.23 %88.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-63.72 %64.22 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-20.20 %92.36 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-32.18 %87.33 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-59.38 %92.39 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %45.65 %92.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %4.70 %78.42 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %11.34 %38.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %52.58 %72.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %15.27 %68.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %17.16 %57.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %18.46 %67.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-18.05 %89.61 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %11.35 %78.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %44.48 %70.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %36.78 %68.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %15.90 %47.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %35.46 %80.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %14.72 %64.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %24.02 %89.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %13.32 %81.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %61.79 %91.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %24.12 %93.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %51.78 %90.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %22.86 %35.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %49.86 %46.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %48.10 %90.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %70.68 %97.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10896.43 %94.34 %35.44 %45.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-74.46 %74.42 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0