ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 162 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %40.79 %72.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %10.04 %86.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-27.98 %-17.12 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %16.43 %72.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %40.68 %77.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %0.16 %75.62 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %-1.82 %80.19 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %26.74 %71.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %46.23 %81.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %17.61 %94.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %13.36 %71.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %48.83 %77.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %24.70 %96.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %68.54 %-41.69 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %37.82 %46.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %19.00 %17.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %78.22 %38.37 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ1100.00 %100.00 %-40.56 %-794.42 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-23.07 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %27.46 %88.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-17.15 %85.22 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %34.96 %88.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-52.33 %94.05 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %25.02 %88.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-17.20 %40.64 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %57.45 %93.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %71.54 %87.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-93.69 %27.80 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-107.01 %80.78 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-45.30 %78.15 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %75.12 %91.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %41.38 %74.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %24.25 %91.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %78.06 %80.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %20.49 %62.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %28.78 %70.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %45.74 %73.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2360.87 %60.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %72.63 %80.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10896.30 %94.44 %-40.57 %68.95 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %15.45 %31.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-106.32 %72.31 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %48.53 %83.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-8.20 %58.72 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %28.53 %37.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %-2.80 %78.59 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %85.35 %95.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %50.00 %-13.70 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %9.99 %72.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %19.69 %75.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %33.52 %61.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %-5.11 %-78.67 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %98.31 %92.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %30.28 %-41.85 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %43.61 %74.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %1.68 %79.06 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %40.71 %38.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %27.30 %38.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %3.30 %11.31 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %5.85 %52.34 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %25.49 %92.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %29.69 %25.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %32.96 %73.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %10.48 %14.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %38.87 %35.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %22.55 %12.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %25.05 %71.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %2.95 %62.17 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %56.29 %56.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %4.00 %90.14 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %7.54 %76.31 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %85.39 %53.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %39.15 %67.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %40.33 %91.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %75.69 %95.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %61.54 %96.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %71.38 %92.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %74.61 %76.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %23.15 %92.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %53.85 %87.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %43.37 %81.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %23.19 %82.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %31.35 %63.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %36.51 %79.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %22.88 %77.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %21.57 %70.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %-5.61 %75.88 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %74.56 %93.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %28.40 %46.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %10.49 %32.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %24.74 %31.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-52.10 %62.74 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %17.50 %46.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %12.32 %-26.16 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %52.79 %64.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %51.99 %70.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.32 %58.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %63.25 %80.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %36.69 %41.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %74.25 %67.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %5.31 %37.11 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %36.69 %18.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %66.21 %82.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %20.00 %55.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %6.47 %48.64 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %33.18 %81.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %15.64 %77.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %53.31 %51.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %52.57 %93.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %54.53 %51.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %49.56 %61.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %30.55 %45.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %72.94 %69.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %23.66 %96.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %80.69 %92.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.82 %71.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %34.24 %87.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-84.57 %73.50 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-34.75 %90.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-70.50 %78.26 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-82.64 %89.86 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %44.38 %90.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %-5.59 %75.32 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %1.10 %33.27 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %45.10 %68.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %5.02 %66.08 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %6.90 %67.04 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %14.13 %71.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-58.33 %85.35 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %24.08 %76.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %33.90 %70.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %24.53 %70.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %11.59 %49.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %26.31 %82.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %8.40 %68.86 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %21.50 %90.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %10.50 %80.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %58.58 %94.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %15.63 %87.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %48.20 %89.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %17.50 %37.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %44.19 %57.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %41.63 %92.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %65.19 %97.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10895.24 %93.40 %27.33 %43.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-78.51 %68.71 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0