ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 162 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %35.11 %77.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %8.69 %85.39 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-41.63 %5.45 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.02.5
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %22.09 %72.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %39.57 %73.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %1.31 %77.86 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %7.32 %82.23 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %19.44 %71.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %42.46 %81.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %17.11 %91.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %80.00 %13.77 %80.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %56.75 %75.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %23.79 %94.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %70.34 %-32.30 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %32.93 %50.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %17.72 %17.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %78.22 %-27.43 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กองทัพเรือ1100.00 %100.00 %-66.58 %-946.59 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-19.96 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %30.01 %89.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-12.91 %86.80 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %24.94 %84.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-48.20 %89.33 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %12.95 %87.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-17.18 %25.78 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %58.32 %92.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %72.98 %88.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-89.69 %23.43 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-96.30 %84.57 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-63.17 %79.06 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %75.02 %90.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %39.88 %75.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %49.85 %92.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %82.90 %78.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %16.98 %57.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %33.00 %67.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %49.49 %75.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2360.87 %60.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %69.41 %80.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10890.74 %90.74 %-51.58 %67.28 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %14.33 %34.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-93.87 %45.92 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %53.44 %80.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-11.97 %58.14 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %22.28 %41.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %2.05 %70.29 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %85.92 %94.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %70.27 %95.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %12.00 %65.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %17.25 %69.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %32.31 %64.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %0.13 %-40.51 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.50.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %98.28 %89.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %33.89 %5.04 %ผ่านไม่ผ่าน5.02.5
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %45.88 %75.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %-7.57 %78.29 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %34.92 %50.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %20.75 %31.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %2.50 %14.56 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %11.29 %47.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %25.58 %87.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %30.39 %30.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %31.77 %72.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %12.07 %43.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %39.70 %8.99 %ผ่านไม่ผ่าน5.04.5
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %25.28 %12.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %30.52 %55.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %1.31 %53.10 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %53.25 %51.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %1.92 %85.96 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %12.93 %76.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %87.33 %41.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %27.24 %69.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %42.98 %88.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %78.48 %81.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %61.62 %92.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %69.64 %90.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %73.74 %72.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %28.92 %88.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %44.73 %85.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %46.02 %77.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %18.57 %88.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %31.98 %64.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %37.04 %79.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %16.15 %75.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %19.83 %56.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %-10.30 %72.16 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %72.58 %91.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %24.76 %48.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %15.05 %35.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %25.67 %18.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-58.42 %61.94 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %14.70 %47.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %14.83 %34.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %52.81 %67.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %29.34 %65.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.16 %73.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %60.69 %77.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %38.85 %34.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %76.98 %65.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %24.27 %43.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %40.90 %14.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %69.60 %85.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %19.49 %47.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %9.68 %46.71 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %34.86 %73.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %26.88 %76.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %27.82 %57.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %51.60 %88.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %56.10 %52.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %44.85 %49.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %27.20 %38.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %64.14 %64.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %23.31 %97.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %79.12 %91.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.85 %74.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %30.23 %85.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-77.97 %82.80 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-28.74 %93.83 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-63.22 %82.88 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-82.09 %91.27 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %42.60 %91.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %-19.19 %76.97 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %-3.51 %29.01 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %45.88 %40.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %0.16 %66.47 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %1.20 %59.26 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %28.16 %65.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-50.09 %85.81 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %23.12 %73.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %30.60 %70.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %26.60 %65.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %18.62 %57.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %21.82 %76.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %5.03 %71.76 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %-1.73 %89.65 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %1.29 %78.19 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %57.15 %92.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %14.32 %79.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %49.95 %90.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %15.00 %34.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %46.63 %48.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %45.01 %89.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %67.06 %98.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10894.05 %91.51 %26.02 %50.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-67.35 %75.33 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0