ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 162 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %46.13 %76.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %11.39 %87.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-29.18 %2.31 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.01.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %21.47 %76.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %37.31 %78.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %-0.92 %81.02 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %7.92 %82.94 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %21.31 %73.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %44.10 %81.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %19.21 %94.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %80.00 %18.84 %83.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %51.00 %87.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %22.27 %96.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %72.44 %-30.76 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %34.53 %48.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %37.16 %17.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10199.01 %78.22 %-55.82 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กองทัพเรือ1100.00 %100.00 %-69.39 %-956.47 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-25.37 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %37.96 %84.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-14.82 %84.70 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %26.52 %85.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-56.39 %92.53 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %13.02 %83.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-14.47 %39.35 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %57.19 %91.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %69.37 %88.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-77.71 %29.73 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-92.93 %83.01 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-72.96 %80.95 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %73.61 %90.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %40.94 %81.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %33.17 %86.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %68.97 %78.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %17.75 %68.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %27.99 %70.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %49.75 %74.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2360.87 %60.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %72.80 %80.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10889.81 %89.81 %-49.75 %68.73 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %22.25 %55.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-90.42 %57.89 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %55.77 %78.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %1.89 %52.69 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %29.87 %51.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %2.52 %76.62 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %86.64 %96.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %2.08 %73.84 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %18.49 %73.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %27.63 %71.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %35.91 %70.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %6.70 %-32.04 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน3.00.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %98.32 %89.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %33.58 %3.37 %ผ่านไม่ผ่าน5.01.5
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %47.83 %74.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %1.67 %87.92 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %41.76 %70.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %17.78 %41.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %8.30 %34.07 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %11.02 %61.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %27.29 %88.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %32.61 %29.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %36.54 %71.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %16.29 %39.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %39.66 %30.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %27.64 %-4.98 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %26.85 %62.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %2.87 %62.56 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %50.59 %58.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %3.32 %88.25 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %10.09 %73.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %87.45 %51.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %96.43 %27.85 %69.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %43.89 %90.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %77.68 %79.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %51.89 %94.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %61.14 %89.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %62.92 %75.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %28.66 %92.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %50.34 %87.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %45.12 %75.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %32.16 %83.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %31.64 %66.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %34.85 %79.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %29.98 %74.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %25.02 %63.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %-0.60 %80.08 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %76.34 %91.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %30.34 %68.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %11.43 %39.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %24.33 %26.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-53.40 %64.22 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %17.37 %46.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %21.10 %20.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %78.83 %93.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %32.10 %66.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %92.96 %61.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %63.12 %75.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %41.87 %33.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %74.50 %64.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %7.45 %43.27 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %42.13 %19.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %69.38 %77.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %21.64 %46.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %3.30 %50.96 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %29.54 %82.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %23.28 %83.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %20.37 %39.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %52.38 %92.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %55.98 %60.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %49.02 %65.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %24.30 %66.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %63.40 %73.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %32.51 %97.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %80.38 %93.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.85 %70.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %32.90 %89.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-86.80 %80.88 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-27.83 %88.77 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-61.32 %85.09 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-63.90 %91.28 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %46.62 %91.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %5.35 %88.00 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %6.53 %39.93 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %47.72 %56.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %4.53 %75.23 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %3.56 %63.32 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %28.71 %66.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-50.16 %87.16 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %44.56 %75.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %33.60 %71.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %30.99 %66.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %11.30 %53.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %33.58 %85.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %7.71 %74.55 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %-1.53 %90.97 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %10.51 %72.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %58.24 %91.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %22.78 %84.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %50.91 %88.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %16.19 %48.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %42.65 %70.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %45.89 %90.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %65.37 %96.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10892.86 %91.51 %29.30 %82.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-66.72 %69.65 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0