ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 162 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %34.44 %76.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %17.16 %84.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-27.11 %3.87 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.01.5
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %19.69 %72.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %45.42 %78.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %10.11 %78.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %14.03 %81.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %23.24 %75.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %47.12 %80.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %17.53 %92.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %80.00 %18.98 %80.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %53.28 %84.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %22.94 %93.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %73.59 %-30.20 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %36.82 %50.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %13.61 %26.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %78.22 %9.01 %0.00 %ไม่ผ่าน-4.50.0
กองทัพเรือ1100.00 %100.00 %-73.62 %-946.59 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-24.76 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %32.46 %88.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-15.41 %82.18 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %28.65 %85.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-58.59 %91.28 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %12.21 %88.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-16.31 %35.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %57.88 %91.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %73.37 %87.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-70.90 %28.72 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-101.01 %84.19 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-58.93 %76.38 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %70.94 %88.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %45.51 %77.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %36.11 %81.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %69.04 %77.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %19.55 %59.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %26.86 %67.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %49.85 %74.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2350.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %73.70 %82.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10887.04 %85.19 %-32.26 %69.14 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %20.56 %41.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-89.74 %22.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %60.29 %77.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-8.45 %55.21 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %26.40 %44.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %12.36 %66.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %87.90 %95.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %72.06 %96.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %15.59 %73.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %22.94 %73.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %37.36 %67.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %11.48 %-2.65 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %98.40 %88.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %39.26 %-29.81 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %50.10 %73.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %-6.47 %84.48 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %-14.96 %8.11 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.04.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %21.75 %29.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %6.30 %5.12 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน3.02.5
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %12.66 %45.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %27.56 %86.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %35.00 %28.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %38.69 %75.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %15.22 %47.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %41.76 %23.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %24.77 %23.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %34.49 %58.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %5.59 %73.91 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %44.74 %53.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %3.71 %89.77 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %19.98 %59.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %86.05 %52.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %31.16 %61.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %41.55 %91.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %75.23 %83.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %60.67 %94.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %67.52 %89.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %73.94 %79.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %30.44 %91.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %44.44 %88.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %43.73 %76.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %22.00 %82.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %32.12 %67.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %33.97 %81.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %19.87 %76.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %24.47 %75.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %-2.96 %72.99 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %73.36 %91.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %30.65 %61.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %11.06 %36.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %24.27 %21.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-50.19 %63.89 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %13.76 %50.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %27.27 %49.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %54.26 %67.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %32.77 %61.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %95.04 %74.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %61.18 %76.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %41.27 %35.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %74.80 %62.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %9.38 %43.89 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %38.80 %25.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %67.98 %84.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %23.33 %59.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %27.90 %35.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %34.67 %66.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %22.28 %79.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %11.88 %37.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %53.43 %96.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %54.74 %55.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %48.20 %60.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %46.31 %49.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %65.60 %66.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %24.91 %96.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %79.28 %94.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %70.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %33.71 %85.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-81.11 %78.49 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-36.04 %81.12 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-44.72 %92.20 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %46.73 %92.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %-5.97 %80.00 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %6.57 %51.01 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %50.05 %58.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %6.66 %75.60 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %11.78 %65.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %49.16 %67.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-45.79 %89.16 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %39.61 %78.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %38.23 %72.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %35.41 %68.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %14.20 %50.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %32.22 %85.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %10.16 %70.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %8.79 %88.81 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %12.53 %41.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %58.18 %92.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %19.46 %80.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %49.01 %85.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %18.73 %34.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %45.21 %52.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %43.72 %89.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %69.73 %98.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10892.86 %91.51 %29.74 %54.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-61.86 %70.84 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0