ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 162 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %18.30 %78.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-20.35 %-14.29 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %14.55 %60.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %39.45 %77.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %17.44 %73.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %15.09 %82.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %17.59 %56.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %39.24 %80.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %14.10 %96.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %9.94 %60.57 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %50.74 %76.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %22.66 %94.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %72.42 %-64.25 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %39.86 %59.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %6.52 %15.86 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กองทัพบก101100.00 %79.21 %38.76 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-19.48 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %27.60 %89.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-11.63 %84.71 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %40.50 %88.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-47.60 %92.29 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %15.51 %88.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-20.38 %33.84 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %62.98 %95.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %70.89 %85.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-75.05 %29.10 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-95.12 %82.45 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-51.76 %81.69 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %70.03 %92.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %42.13 %73.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %19.24 %74.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %17.15 %63.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %27.22 %60.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %55.72 %71.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2356.52 %43.48 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %71.13 %80.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %99.07 %-41.79 %66.76 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %14.74 %44.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-76.44 %61.43 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %58.24 %86.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-1.54 %62.24 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %22.02 %41.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %4.33 %53.36 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %83.19 %94.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร575.00 %100.00 %0.00 %76.73 %-ผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %16.79 %74.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %30.23 %36.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %38.54 %67.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %14.62 %6.64 %ผ่านไม่ผ่าน5.03.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %98.37 %90.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %39.65 %-55.39 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %46.27 %64.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %25.46 %86.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %35.94 %53.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %21.45 %26.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-24.72 %88.43 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-5.07 %26.83 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %15.09 %59.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %22.02 %94.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %31.52 %45.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %36.01 %68.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %14.81 %57.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %45.42 %39.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %32.01 %26.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %11.68 %71.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %0.91 %89.50 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %51.84 %54.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %0.15 %90.72 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %5.98 %72.36 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %85.09 %54.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %26.65 %60.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %39.57 %89.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %74.39 %90.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %49.55 %92.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %63.77 %82.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %69.39 %67.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %25.51 %90.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %51.48 %83.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %41.32 %73.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %14.57 %75.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %32.41 %-7.87 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %32.98 %78.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %15.06 %75.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %25.89 %69.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %0.12 %72.18 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %75.47 %93.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %29.61 %49.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %10.34 %25.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %35.11 %16.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-46.73 %57.26 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %17.69 %34.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %22.32 %-6.11 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %54.79 %64.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %3.42 %67.51 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.92 %48.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %64.45 %78.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %38.95 %33.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %81.21 %66.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %19.52 %39.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %40.65 %28.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %66.31 %83.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %21.02 %55.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %20.49 %43.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %43.00 %69.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %26.83 %75.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %-5.26 %46.47 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %94.59 %90.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %57.98 %52.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %72.26 %42.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %30.08 %59.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %26.70 %96.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %74.95 %87.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %74.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %32.74 %85.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-69.46 %84.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-24.09 %88.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-41.08 %75.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-60.40 %91.63 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %61.25 %85.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน683.33 %83.33 %2.34 %77.95 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %12.83 %33.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %47.53 %62.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %20.67 %65.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %20.06 %54.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %41.07 %61.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-41.63 %81.74 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %13.25 %67.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %40.61 %72.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %31.16 %73.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %7.82 %59.12 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %23.45 %73.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %11.95 %58.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %18.14 %91.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %17.04 %73.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %58.86 %97.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %16.11 %86.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %53.48 %89.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %13.47 %45.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %53.64 %51.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %45.94 %91.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %70.76 %94.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10898.81 %99.06 %31.64 %47.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-74.71 %75.79 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0