กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 143,955.83111,286.0022.7 %5.06,505.28549.5791.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,674.794,830.9427.6 %5.02,317.78822.0864.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,515.556,606.85-1.4 %0.02,223.02475.0078.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี7,518.018,162.05-8.6 %0.02,434.46306.0087.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,839.255,168.0011.5 %5.01,933.70366.0681.1 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร7,350.588,085.20-10.0 %0.02,530.35740.0570.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง6,077.205,695.656.3 %3.02,245.55275.5087.7 %5.0
รวม 183,931 149,835 18.54 % 20,190 3,534 82.50 %