กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 193,534.27155,883.0019.5 %5.06,661.621,516.6677.2 %5.0
รวม 193,534 155,883 19.45 % 6,662 1,517 77.23 %