กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน273,285.13119,000.0056.5 %5.06,370.842,618.7858.9 %5.0
รวม 273,285 119,000 56.46 % 6,371 2,619 58.89 %