สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา88,850.8753,000.0040.3 %5.05,229.60417.9892.0 %5.0
รวม 88,851 53,000 40.35 % 5,230 418 92.01 %