กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก656,781.311,364,489.00-107.8 %0.019,018.2029,174.10-53.4 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)285,830.44309,413.00-8.3 %0.08,919.0729,404.40-229.7 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)766,249.81626,113.9418.3 %5.022,323.0919,941.9510.7 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )378,783.81247,861.0034.6 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)146,162.89172,063.80-17.7 %0.06,120.701,504.1075.4 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)126,527.7764,214.0049.2 %5.05,642.323,494.9038.1 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)30,371.560.00100.0 %5.01,574.001,712.15-8.8 %0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)128,701.3597,927.0023.9 %5.06,242.642,119.5566.0 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)589,335.44326,827.3144.5 %5.012,053.0625,190.25-109.0 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,876,049.90244,859.0086.9 %5.09,763.277,201.5526.2 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)136,609.48105,293.0022.9 %5.06,774.187,560.50-11.6 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)412,789.91369,395.0010.5 %5.014,735.175,743.6061.0 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)165,751.27110,964.0033.1 %5.06,633.485,795.5012.6 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,297,328.101,007,101.6022.4 %5.030,192.9122,177.8526.5 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)187,228.86146,001.0022.0 %5.06,230.143,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)303,980.06314,200.00-3.4 %0.05,373.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)648,355.441,351,621.60-108.5 %0.09,753.0215,024.80-54.1 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,816,178.003,026,056.5048.0 %5.0110,750.774,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)351,696.91159,273.0254.7 %5.013,190.107,123.9546.0 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)816,580.88562,536.0031.1 %5.014,243.698,256.0042.0 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39989,221.31733,162.7525.9 %5.016,950.124,237.5075.0 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)580,283.31624,518.38-7.6 %0.022,065.2126,215.00-18.8 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)918,590.94521,122.3843.3 %5.016,351.549,590.5041.3 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)124,159.8836,143.0070.9 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)93,647.7212,843.0086.3 %5.05,154.56594.0088.5 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)93,397.8245,118.0051.7 %5.05,142.062,577.0549.9 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)934,163.56500,348.5046.4 %5.017,020.7915,378.559.6 %4.5
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)422,263.13296,147.0029.9 %5.07,251.016,188.5014.7 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,512,891.40643,137.3857.5 %5.025,579.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.371,614.38283,330.0023.8 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,459,320.801,247,261.0014.5 %5.07,960.4710,439.15-31.1 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,310,869.90883,014.5632.6 %5.03,499.153,773.95-7.9 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.119,966.2031,125.5374.1 %5.02,439.742,003.0017.9 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.104,194.2730,346.9970.9 %5.07,704.833,305.8557.1 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.42,822.2331,387.0026.7 %5.01,296.86977.2524.6 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)702,389.69360,150.3148.7 %5.012,238.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,905,358.801,061,512.0044.3 %5.061,554.7815,322.1575.1 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)878,408.31441,220.0049.8 %5.016,016.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)926,658.44765,150.5017.4 %5.016,709.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท333,669.94220,000.2034.1 %5.09,574.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1392,795.16746,962.00-90.2 %0.07,134.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.181,599.8069,162.0061.9 %5.03,608.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.34,182.8117,330.2049.3 %5.06,123.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.161,101.1462,090.0061.5 %5.03,799.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1331,969.41461,094.56-38.9 %0.08,834.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2499,741.09323,209.8135.3 %5.08,309.237,063.3015.0 %5.0
บชร.3981,522.00637,073.8135.1 %5.015,830.0422,715.15-43.5 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)84,032.8829,605.5064.8 %5.01,610.541,305.0019.0 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.74,782.7017,751.0276.3 %5.01,229.44900.0026.8 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.47,105.135,157.4489.1 %5.01,146.52450.0060.8 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)3,414,242.803,673,096.00-7.6 %0.058,230.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)210,196.315,166.0097.5 %5.06,616.486,003.359.3 %4.5
พล.ร.11365,465.1360,123.0083.5 %5.07,299.145,696.0522.0 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)746,739.19215,471.0271.1 %5.014,414.0210,352.3028.2 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,834,284.001,755,426.304.3 %2.029,753.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.139,732.4560,173.0056.9 %5.02,865.86790.0072.4 %5.0
พัน.สท.47,137.0924,141.0848.8 %5.06,145.63867.9085.9 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)999,610.06388,481.0061.1 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)481,763.59101,870.0178.9 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31834,865.25608,301.5627.1 %5.013,324.161,921.6085.6 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)872,800.56383,461.9456.1 %5.015,617.458,901.1543.0 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36762,951.75611,941.2519.8 %5.012,411.8815,714.65-26.6 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )516,906.91151,213.0270.7 %5.09,452.509,325.801.3 %0.5
มทบ.11 และ นขต.528,787.50345,020.0034.8 %5.09,597.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)535,047.13232,761.5656.5 %5.09,425.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.154,283,874.50156,455.2096.3 %5.079,044.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)307,943.2277,568.0874.8 %5.06,869.163,629.2547.2 %5.0
มทบ.221,046,375.60412,530.0060.6 %5.019,562.9410,665.0045.5 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)718,418.81174,320.3675.7 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)418,134.81232,615.0044.4 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )357,845.7896,881.0072.9 %5.06,707.324,032.6039.9 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)497,455.13234,217.0052.9 %5.09,554.057,106.4025.6 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)300,516.69114,852.0061.8 %5.05,509.454,023.2527.0 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)418,374.94182,323.1956.4 %5.07,772.462,341.4069.9 %5.0
มทบ.310715,212.1970,816.9490.1 %5.011,868.3610,556.1511.1 %5.0
มทบ.32405,837.88205,208.0049.4 %5.06,979.935,393.4022.7 %5.0
มทบ.34376,276.22181,172.0051.9 %5.07,729.841,820.5076.4 %5.0
มทบ.35508,488.19290,820.0942.8 %5.09,286.336,253.5032.7 %5.0
มทบ.37336,215.38108,984.5067.6 %5.06,290.342,731.2056.6 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.322,231.88100,221.0068.9 %5.05,774.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)143,831.0847,859.3166.7 %5.02,364.001,072.5054.6 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)296,812.6983,170.4072.0 %5.05,525.304,539.1517.8 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)387,040.88119,555.9769.1 %5.06,818.122,291.8566.4 %5.0
ร.31 รอ.851,318.19379,976.0055.4 %5.015,822.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)170,783.3637,838.0077.8 %5.08,425.242,589.0069.3 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)327,972.09125,055.0061.9 %5.05,776.995,226.059.5 %4.5
รพ.ของ ทภ.1489,773.913,202,151.00-553.8 %0.01,452.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.131,615.5072,575.0044.9 %5.0546.31271.1050.4 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.48,945.3331,615.3835.4 %5.02,575.29976.8062.1 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.56,350.34167,381.80-197.0 %0.01,376.773,866.00-180.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.56,956.0242,606.0025.2 %5.02,732.641,406.0048.5 %5.0
รร.ส.สส.79,534.3761,299.0022.9 %5.02,960.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,487,125.603,020,198.00-103.1 %0.07,430.5710,704.45-44.1 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)478,426.97394,047.1617.6 %5.03,277.963,516.60-7.3 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)109,846.9173,485.0133.1 %5.04,388.613,656.0016.7 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก86,381.80154,000.00-78.3 %0.02,232.27502.4577.5 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)243,646.25251,675.00-3.3 %0.06,102.362,263.5062.9 %5.0
ศสท.กส.ทบ.171,225.4168,663.0059.9 %5.08,271.48749.4590.9 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 1,015,265.90407,119.1959.9 %5.037,244.9211,689.2568.6 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)728,407.50361,715.0050.3 %5.027,893.0415,477.3044.5 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)86,447.4842,962.0050.3 %5.07,514.092,071.5572.4 %5.0
รวม 62,820,284 42,143,264 32.91 % 898,815 554,791 0.00 %