กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 175,588.98109,871.0037.4 %5.05,567.281,424.1574.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์186,540.6996,156.7948.5 %5.04,025.33466.1388.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์75,219.3552,209.0030.6 %5.01,611.64874.3545.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์181,528.50119,517.0034.2 %5.06,318.552,339.8763.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์166,346.4867,832.0059.2 %5.02,802.33967.8165.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์87,385.8946,882.0046.4 %5.03,334.65648.4580.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์165,794.23105,227.0036.5 %5.01,627.88684.9257.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์94,911.1261,016.0135.7 %5.02,242.341,005.4855.2 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์252,037.36136,883.0045.7 %5.05,869.661,151.7080.4 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์119,227.5764,659.0045.8 %5.01,379.92573.7058.4 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา647,975.13513,521.0020.7 %5.05,581.661,551.9672.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง299,458.94146,717.2551.0 %5.07,119.571,549.2478.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์306,220.59152,715.0050.1 %5.05,154.432,940.1343.0 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์187,070.14116,275.0037.8 %5.02,198.931,257.6342.8 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา386,340.31365,630.005.4 %2.55,002.951,362.7772.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์131,111.9199,062.0024.4 %5.04,836.51286.3494.1 %5.0
สถาบันราชานุกูล185,457.3896,387.0048.0 %5.02,080.32604.6370.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ35,061.2516,446.9953.1 %5.01,997.23167.0091.6 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,647.970.00100.0 %5.01,129.27150.4386.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,376.4915,670.0014.7 %5.02,661.84181.9593.2 %5.0
รวม 3,701,652 2,382,677 35.63 % 72,542 20,188 72.17 %