สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ207,312.72114,273.0044.9 %5.06,005.02496.8691.7 %5.0
รวม 207,313 114,273 44.88 % 6,005 497 91.73 %