สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 274,546.88352,682.00-28.5 %0.058,951.2016,926.8271.3 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60503.9182.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) ไม่ครบ183,225.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 85,172.05166,305.00-95.3 %0.029,857.117,240.6275.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 64,823.4495,099.00-46.7 %0.07,551.8917,569.20-132.6 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 33,729.1933,790.00-0.2 %0.07,680.495,942.4322.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)45,226.1427,148.0040.0 %5.07,953.485,986.9924.7 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 116,215.6233,000.0071.6 %5.012,755.493,739.0370.7 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 1,014,703.4093,732.3090.8 %5.021,467.286,855.2068.1 %5.0
กองวินัย(วน.) 15,195.689,830.0035.3 %5.02,212.20431.7580.5 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 21,042.2533,363.00-58.6 %0.02,867.67390.5086.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 163,466.2271,399.00-12.5 %0.011,288.339,045.5419.9 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,656,041.002,204,172.0039.7 %5.02,507.022,644.50-5.5 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 427,152.88638,404.00-49.5 %0.01,910.648,907.93-366.2 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,447.49333.5277.0 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.201,002.20-1.9 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36987.2679.5 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,687.372,514.5267.3 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)12,404.743,883.0068.7 %5.01,104.231,391.71-26.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 38,177.5829,000.0024.0 %5.09,012.673,986.4355.8 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 65,114.7986,000.00-32.1 %0.07,975.403,709.8253.5 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 20,200.4015,000.0025.7 %5.03,823.561,719.1355.0 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,250.4457.1 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,878.6416,703.00-5.2 %0.03,338.022,360.3329.3 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,348.67-11.1 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)26,151.5130,474.00-16.5 %0.04,769.96735.2284.6 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 109,373.7793,000.0015.0 %5.016,590.063,681.3477.8 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00793.1467.7 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 42,818.1127,817.0035.0 %5.04,533.641,271.1472.0 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,338.24291.2678.2 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,021.02421.6079.1 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,742.7811,863.0045.4 %5.03,381.552,550.0524.6 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร62,110.30130,904.00-110.8 %0.019,474.483,195.1583.6 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร64,874.1787,000.00-34.1 %0.08,591.80864.9989.9 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.39,403.5933,299.0015.5 %5.012,050.261,484.3487.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 124,450.7028,308.80-15.8 %0.04,139.581,551.5262.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 226,102.6324,000.008.1 %4.03,753.063,815.34-1.7 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,128.714,669.6071.0 %5.01,654.511,682.34-1.7 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 420,463.1116,608.0018.8 %5.01,444.033,170.26-119.5 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 518,347.658,296.1754.8 %5.01,948.831,616.8917.0 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,448.028,413.1456.7 %5.02,565.063,780.11-47.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจจราจร111,844.93132,000.00-18.0 %0.038,331.5668,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว26,309.3825,000.005.0 %2.55,937.9511,976.98-101.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง30,707.2650,603.00-64.8 %0.05,818.429,472.20-62.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 219,940.1820,192.00-1.3 %0.02,231.233,166.76-41.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 319,479.9715,325.0021.3 %5.02,627.936,315.70-140.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ3,136.00ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 627,810.0638,758.00-39.4 %0.03,476.884,644.78-33.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 722,174.5417,412.0021.5 %5.04,524.654,863.47-7.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 923,605.3343,927.00-86.1 %0.03,026.318,572.13-183.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ123,200.5494,812.7823.0 %5.048,095.87187,912.13-290.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)37,702.1827,172.1127.9 %5.07,346.695,796.7521.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ92,580.522,667.4797.1 %5.010,411.109,739.876.4 %3.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1104,440.4997,240.706.9 %3.029,168.2713,636.0653.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 227,910.1920,397.0026.9 %5.07,410.395,725.2022.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 368,331.4358,252.0014.8 %5.019,078.768,052.1557.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,999.731,617.1219.1 %5.0
กองบังคับการปราบปรามไม่ครบ416,552.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,252.36ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค27,165.7733,980.18-25.1 %0.06,286.763,275.9447.9 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม24,281.6426,431.00-8.9 %0.04,676.265,315.65-13.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี24,679.1222,533.558.7 %5.05,405.076,106.20-13.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ44,934.4042,468.005.5 %2.521,550.661,842.3491.5 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 72,787.3935,010.0451.9 %5.012,679.417,309.5242.4 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี37,232.1414,759.0060.4 %5.01,928.83416.5978.4 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.60,325.74111,235.97-84.4 %0.02,505.2123,250.66-828.1 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.56,960.6750,872.0010.7 %5.09,882.566,555.3633.7 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,750.908,847.0035.7 %5.01,845.45817.4055.7 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,982.011,527.4122.9 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.67667.1159.3 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,461.502,723.6139.0 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง50,772.7860,932.00-20.0 %0.0398,956.691,755.1699.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03882.0842.9 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,282.292,904.2611.5 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,875.77683.8963.5 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,327.0744.3 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.19,003.5921,207.00-11.6 %0.03,586.554,054.19-13.0 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,664.78380.8285.7 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.29,647.0720,000.0032.5 %5.01,983.671,501.2524.3 %0.5
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.27,924.186,917.7075.2 %5.06,213.507,621.62-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 165,236.8661,296.006.0 %3.02,369.733,261.25-37.6 %0.0
บก.ตชด.ภาค 244,115.1443,567.871.2 %0.53,822.221,916.5549.9 %5.0
บก.ตชด.ภาค 334,075.7731,801.806.7 %3.075,855.7410,275.3586.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 430,387.1318,115.2040.4 %5.05,061.064,618.458.7 %4.0
บก.ปส.1 บช.ปส.61,129.8634,134.0044.2 %5.05,995.1516,902.23-181.9 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.36,633.2914,643.0060.0 %5.06,541.703,466.4647.0 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.48,579.6920,198.8858.4 %5.010,532.088,697.1317.4 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี47,966.1329,555.1838.4 %5.03,757.78457.6787.8 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,541.8416,895.00-60.3 %0.0306.9958.6780.9 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง42,327.3282,584.00-95.1 %0.02,403.38994.5958.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1131,092.1935,456.0073.0 %5.049,278.43636.5998.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1020,341.6633,054.00-62.5 %0.065,421.78519.5099.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 217,471.3824,551.16-40.5 %0.022,688.813,056.3186.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 369,149.4623,016.0066.7 %5.030,778.20890.0097.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4171,937.1419,105.0088.9 %5.068,510.99452.7899.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 526,433.0611,321.3757.2 %5.06,664.061,315.7580.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 69,073.3917,920.0074.1 %5.024,274.40490.2098.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 77,829.7010,753.60-37.3 %0.03,196.14558.5482.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 881,329.557,726.5390.5 %5.058,260.87751.7098.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 915,703.3112,690.0019.2 %5.015,231.89775.8994.9 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน77,469.6999,200.00-28.1 %0.012,816.84902.0393.0 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,816.23737.0091.6 %5.0846.64185.9378.0 %5.0
รวม 8,789,491 6,150,469 30.02 % 1,466,239 629,475 57.07 %