กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว184,841.2869,669.0062.3 %5.05,911.221,422.3475.9 %5.0
รวม 184,841 69,669 62.31 % 5,911 1,422 75.94 %