กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว83,372.6957,150.5031.5 %5.05,360.921,395.3374.0 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี30,935.9110,388.3866.4 %5.02,267.57584.0074.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 6,256.397,005.18-12.0 %0.02,854.59486.8882.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน18,772.8710,356.4844.8 %5.02,034.76667.2667.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี21,705.9412,973.0040.2 %5.0979.81373.3561.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ13,662.3810,547.5522.8 %5.02,559.61660.0574.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา8,015.347,497.206.5 %3.02,545.67406.2584.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง65,569.4712,654.7880.7 %5.02,926.54615.2279.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา8,260.7010,862.73-31.5 %0.02,408.28304.0087.4 %5.0
รวม 256,552 139,436 45.65 % 23,938 5,492 77.06 %