สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 147,124.56132,620.009.9 %4.56,905.506,952.05-0.7 %0.0
รวม 147,125 132,620 9.86 % 6,906 6,952 -0.67 %