กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 143,016.20123,596.0013.6 %5.06,505.28946.7585.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,083.683,829.1837.1 %5.02,317.781,151.3050.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,439.805,954.337.5 %3.51,809.30522.5071.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,424.285,154.3919.8 %5.02,434.461,324.3045.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,648.325,099.879.7 %4.51,933.70355.7781.6 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร7,029.436,128.9212.8 %5.01,945.001,820.206.4 %3.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,992.983,448.5042.5 %5.02,245.55237.5089.4 %5.0
รวม 180,635 153,211 15.18 % 19,191 6,358 66.87 %