กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 545,118.81471,598.0013.5 %5.012,333.398,055.0034.7 %5.0
รวม 545,119 471,598 13.49 % 12,333 8,055 34.69 %