กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง446,649.22389,144.0012.9 %5.011,182.784,515.7659.6 %5.0
รวม 446,649 389,144 12.87 % 11,183 4,516 59.62 %