กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 351,377.66158,668.0054.8 %5.07,630.882,462.5067.7 %5.0
รวม 351,378 158,668 54.84 % 7,631 2,463 67.73 %