สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน319,630.63265,000.0017.1 %5.07,108.731,360.4680.9 %5.0
รวม 319,631 265,000 17.09 % 7,109 1,360 80.86 %