กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว210,452.9882,013.0061.0 %5.05,842.431,760.3169.9 %5.0
รวม 210,453 82,013 61.03 % 5,842 1,760 69.87 %