สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ107,887.0856,000.0048.1 %5.05,148.311,064.2379.3 %5.0
รวม 107,887 56,000 48.09 % 5,148 1,064 79.33 %