สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 119,615.27132,991.00-11.2 %0.06,883.615,200.6824.4 %5.0
รวม 119,615 132,991 -11.18 % 6,884 5,201 24.45 %