สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการ รอบ 6 เดือน
 ส่วนราชการ  [จำนวน 162 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %16.79 %84.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-15.10 %-12.26 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.50.5
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %18.68 %69.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %11.46 %74.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %12.84 %82.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %26.93 %68.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %45.72 %81.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี10.00 %100.00 %0.00 %92.63 %-ผ่าน0.05.0
กรมประชาสัมพันธ์580.00 %80.00 %9.68 %68.63 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %54.25 %78.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %23.15 %95.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1100.00 %100.00 %7.77 %28.70 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %13.13 %17.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10191.09 %60.40 %48.20 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-13.65 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %31.89 %89.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-12.04 %83.80 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %40.73 %88.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %10.13 %88.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-15.67 %45.83 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %60.63 %93.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %71.14 %87.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-78.01 %29.03 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-95.79 %81.57 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-48.69 %79.53 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %72.72 %92.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %27.68 %83.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %21.36 %62.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %97.18 %38.40 %68.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %53.39 %72.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2330.43 %21.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %67.17 %81.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10897.22 %96.30 %-33.21 %66.60 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %21.32 %41.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-63.55 %57.82 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %57.52 %83.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-8.50 %57.78 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %25.60 %36.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %0.00 %8.62 %0.00 %ไม่ผ่าน-4.00.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %86.40 %94.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร575.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %18.22 %73.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %29.56 %68.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %40.63 %70.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %14.81 %-4.29 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %40.66 %-22.02 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %6.47 %79.89 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %39.01 %35.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %25.54 %35.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %3.29 %16.97 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %18.64 %54.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %30.90 %93.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %34.15 %38.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %35.24 %74.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %14.08 %35.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %42.79 %32.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %32.70 %14.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %25.14 %81.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %4.96 %79.94 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %54.23 %55.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %3.09 %89.36 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %8.63 %73.97 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %85.24 %53.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %26.69 %64.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %39.22 %90.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %75.13 %93.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %53.59 %92.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %66.06 %89.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %70.93 %73.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %27.73 %91.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %53.68 %85.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %43.66 %74.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %29.38 %-8.31 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %35.96 %79.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %19.14 %77.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %23.95 %74.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %3.82 %78.97 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %72.41 %93.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %33.14 %46.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %13.85 %33.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %22.50 %32.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-42.49 %56.43 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %27.69 %34.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %22.81 %9.36 %ผ่านไม่ผ่าน5.04.5
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %57.84 %68.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.06 %66.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %67.13 %72.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %39.71 %37.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %81.28 %69.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %12.59 %43.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %40.90 %23.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %67.59 %83.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %21.74 %57.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %21.84 %34.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %43.56 %81.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %25.66 %78.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %17.34 %57.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %58.69 %90.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %59.27 %59.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %63.43 %50.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %30.43 %54.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมศิลปากร 6698.48 %100.00 %26.99 %97.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %74.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %34.26 %87.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-66.05 %70.02 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-39.49 %81.76 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-37.77 %91.62 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %50.10 %91.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน633.33 %33.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %14.80 %35.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %50.43 %59.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 2684.62 %80.77 %-6.19 %66.60 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %17.51 %60.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %32.79 %64.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-36.71 %87.38 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %7.99 %73.12 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %41.90 %73.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %14.25 %53.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %12.20 %65.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %26.76 %89.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %15.41 %78.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %61.03 %94.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %23.43 %86.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %53.71 %89.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %20.85 %43.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %53.94 %52.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %50.18 %90.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10883.33 %81.13 %35.30 %52.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-75.11 %73.19 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0