สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการ รอบ 6 เดือน (มีนาคม 2562 - สิงหาคม 2562)
 ส่วนราชการ  [จำนวน 162 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %39.82 %74.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %10.88 %85.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-31.64 %-5.70 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.50.5
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %19.71 %74.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %42.00 %77.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %2.32 %77.94 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %7.74 %81.83 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %23.53 %71.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %45.12 %81.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %17.01 %93.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %80.00 %17.53 %81.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %52.53 %81.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %23.08 %95.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %71.53 %-34.16 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %36.15 %50.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %20.76 %20.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10193.07 %71.29 %1.32 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.50.0
กองทัพเรือ1100.00 %100.00 %-64.66 %-924.52 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.50.5
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-22.66 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %34.67 %87.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %1.72 %85.17 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %28.37 %85.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-53.65 %92.01 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %16.67 %87.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-15.64 %37.48 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %57.85 %91.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %74.73 %88.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-83.84 %27.33 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %0.00 %-98.19 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.50.0
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-57.95 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.50.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %74.91 %90.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %42.01 %76.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %28.39 %86.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %72.48 %76.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %17.92 %63.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %29.25 %69.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %50.36 %73.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2347.83 %47.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %72.80 %81.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10876.85 %75.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %17.83 %42.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-91.64 %42.20 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %55.11 %80.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-10.56 %55.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %21.10 %44.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %6.52 %71.38 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %86.71 %95.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %50.00 %48.31 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %13.10 %71.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %21.93 %72.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %35.28 %66.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %2.35 %-21.73 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน1.00.5
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %98.39 %90.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %36.05 %-8.30 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %47.65 %74.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %-2.85 %83.30 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %21.16 %28.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %21.71 %35.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %5.91 %15.70 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %10.77 %48.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %26.23 %88.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %30.41 %32.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %34.99 %73.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %14.17 %44.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %40.25 %23.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %25.60 %15.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %29.25 %64.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %1.83 %66.05 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %50.87 %53.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %3.28 %88.43 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %14.02 %72.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %86.57 %50.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %96.43 %30.30 %67.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %42.61 %90.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %76.59 %85.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %58.24 %94.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %66.89 %90.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %71.73 %75.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %27.60 %91.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %49.23 %86.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %44.71 %78.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %24.10 %84.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %32.78 %64.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %35.68 %80.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %21.93 %75.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %22.44 %67.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %-3.04 %75.65 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %74.28 %91.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %27.41 %54.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %12.86 %36.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %22.84 %25.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-51.36 %63.07 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %19.03 %46.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %17.19 %23.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %61.41 %79.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %40.37 %67.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.41 %68.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %62.59 %76.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %39.73 %40.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %79.16 %67.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %10.89 %42.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %40.03 %20.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %18.27 %83.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %18.64 %53.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %15.10 %46.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %34.55 %76.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %20.60 %79.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %24.92 %52.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %52.96 %92.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %55.32 %55.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %47.88 %59.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %32.52 %48.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %67.14 %69.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %26.27 %96.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %79.96 %92.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %71.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %32.81 %86.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-83.39 %77.34 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-59.23 %81.34 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-67.36 %91.18 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %44.64 %91.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %83.33 %-4.55 %80.93 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %4.32 %37.94 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %47.63 %55.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 2696.15 %96.15 %3.78 %70.29 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %8.33 %65.96 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %30.51 %68.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-49.86 %86.78 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %32.50 %77.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %34.95 %71.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %30.35 %67.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %14.14 %54.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %29.60 %81.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %8.15 %73.02 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %76.60 %97.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %8.81 %71.17 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %57.93 %93.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %20.18 %82.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %49.22 %88.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %18.40 %39.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %44.79 %56.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %44.72 %90.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %66.68 %97.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10892.86 %91.51 %28.44 %62.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-70.96 %72.47 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0