ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %46.77 %75.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %47.30 %81.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %11.03 %24.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %17.99 %60.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %28.86 %73.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %58.41 %81.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %30.48 %86.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %21.31 %80.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %51.19 %84.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %24.37 %91.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %23.60 %65.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %72.03 %80.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %24.40 %94.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %78.91 %-59.32 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %55.79 %61.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %41.35 %50.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %13.59 %19.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %82.18 %44.79 %36.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-2.76 %88.77 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %33.55 %90.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-45.43 %91.06 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %19.50 %90.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-7.81 %53.73 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %58.91 %94.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %87.86 %89.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-69.85 %60.48 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-85.77 %88.17 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-58.84 %80.67 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %75.68 %91.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %44.48 %76.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %42.11 %88.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %49.50 %82.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2100.00 %100.00 %23.93 %73.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %34.49 %79.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %79.69 %76.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ23100.00 %100.00 %15.25 %73.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %67.95 %83.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-32.66 %74.86 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %33.44 %35.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-112.75 %75.24 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %60.71 %84.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %0.26 %56.50 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %24.27 %29.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %25.05 %74.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %89.28 %95.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %50.00 %23.16 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %24.04 %70.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %32.43 %80.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %37.15 %67.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %6.39 %41.55 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %66.69 %98.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %42.09 %18.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %49.48 %81.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %7.54 %85.99 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %-18.13 %-40.01 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %24.44 %44.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-14.87 %87.46 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %16.89 %19.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %23.94 %52.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %38.17 %90.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %36.92 %41.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %43.45 %80.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %23.38 %47.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %41.76 %28.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %36.45 %40.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %25.76 %71.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %8.35 %61.76 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %28.03 %55.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %18.95 %86.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %22.42 %72.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %30.14 %67.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %33.68 %70.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %41.86 %93.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %73.64 %91.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %56.17 %93.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %63.58 %92.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %67.90 %78.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %34.27 %90.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %49.31 %90.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %46.36 %79.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %31.30 %83.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %34.57 %68.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %37.78 %86.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %21.56 %77.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %19.77 %75.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %14.32 %86.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %74.60 %92.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %34.17 %69.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %24.05 %39.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %1.01 %45.37 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-58.66 %73.43 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %35.98 %46.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %31.17 %-3.15 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %61.92 %73.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %9.05 %71.96 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.42 %60.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %67.22 %78.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %53.79 %55.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %82.47 %77.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %10.21 %51.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %44.70 %12.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %61.83 %85.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %17.93 %51.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %29.59 %50.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %36.86 %83.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %35.82 %86.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %9.38 %69.05 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %59.92 %90.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.62 %62.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %59.04 %74.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %48.96 %65.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %57.23 %78.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %29.02 %97.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %81.30 %90.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.83 %72.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %38.55 %84.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-72.17 %75.08 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-4.16 %90.69 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-33.60 %80.94 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-52.64 %93.82 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %54.23 %90.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %5.98 %73.84 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %27.61 %38.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %54.36 %76.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %12.73 %71.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %3.88 %65.02 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %91.29 %69.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-47.97 %92.68 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %30.22 %75.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %41.13 %73.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %44.43 %75.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %11.68 %58.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %59.45 %84.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %16.51 %78.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %32.29 %94.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %19.37 %78.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %58.53 %95.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %27.45 %86.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %53.96 %90.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %34.14 %38.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %52.48 %57.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %51.34 %89.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %69.56 %97.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10895.35 %96.26 %31.06 %55.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-62.40 %74.76 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1100.00 %100.00 %53.75 %-47.39 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0