ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %49.58 %78.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %41.02 %80.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %10.01 %39.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %15.91 %72.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %29.24 %79.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %57.49 %82.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %24.83 %86.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %29.03 %74.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %45.68 %86.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %24.75 %94.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %22.30 %68.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %57.38 %81.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %69.97 %96.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %72.73 %-57.80 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %58.36 %56.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %37.20 %51.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %15.19 %17.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %81.19 %45.73 %12.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-2.43 %86.71 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %35.43 %88.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-59.72 %91.83 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %15.87 %89.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-7.11 %49.10 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %62.61 %91.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.79 %91.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-73.32 %29.37 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-79.21 %85.71 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-70.27 %79.06 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %76.38 %95.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %46.03 %74.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %22.95 %84.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %100.00 %0.00 %76.82 %-ผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2100.00 %100.00 %22.94 %72.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %34.15 %74.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %79.86 %78.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ23100.00 %100.00 %13.01 %78.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %64.24 %81.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-34.10 %72.81 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %29.28 %38.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-135.21 %-14.51 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %57.60 %85.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-0.17 %48.80 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %11.91 %21.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %15.99 %79.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %89.69 %97.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %20.59 %86.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %21.24 %81.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %29.06 %73.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %33.68 %67.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %4.58 %-30.04 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน2.00.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %62.46 %90.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %36.99 %-16.17 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %50.10 %84.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %3.15 %87.02 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %26.68 %52.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %22.98 %38.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-20.95 %85.68 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %13.48 %7.93 %ผ่านไม่ผ่าน5.03.5
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %18.66 %53.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %33.91 %91.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %60.79 %31.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %43.59 %77.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %19.86 %25.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %38.37 %25.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %31.23 %28.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %14.07 %95.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %2.23 %88.93 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %34.45 %57.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %11.62 %91.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %11.61 %64.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %38.62 %68.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %96.43 %33.62 %68.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %47.44 %93.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %76.79 %86.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %56.64 %94.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %64.70 %93.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %69.28 %78.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %32.59 %93.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %47.53 %90.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %49.02 %83.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %31.43 %81.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %39.38 %61.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %39.15 %85.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %27.55 %79.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %26.21 %73.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %13.07 %80.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %74.20 %94.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %37.42 %82.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %25.22 %41.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %41.92 %48.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-59.30 %64.29 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %26.16 %45.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %20.59 %64.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %59.75 %73.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %13.95 %73.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %98.00 %83.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %69.64 %80.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %48.16 %51.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %81.95 %84.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %16.99 %52.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %43.05 %18.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %63.93 %86.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %21.22 %57.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %26.87 %59.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %35.88 %76.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %38.94 %84.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %57.56 %64.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %56.97 %94.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.52 %67.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %55.97 %73.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %44.33 %60.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %66.26 %84.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %26.41 %97.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %79.98 %92.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.83 %84.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %43.19 %86.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-59.18 %81.87 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-27.30 %90.04 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-40.77 %78.13 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-55.72 %92.48 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %46.50 %94.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %5.00 %79.33 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %25.12 %40.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %53.69 %38.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %11.52 %71.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %42.63 %49.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %90.39 %62.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-26.60 %84.63 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %28.44 %76.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %44.93 %71.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %36.18 %81.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %13.93 %49.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %57.03 %83.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %16.21 %74.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %29.76 %88.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %15.79 %72.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %60.20 %92.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %20.12 %85.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %53.62 %93.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %38.78 %32.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %53.28 %32.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %48.34 %90.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %70.10 %98.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10895.35 %95.33 %29.42 %50.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-59.30 %80.93 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1100.00 %100.00 %51.78 %-63.85 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0