ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %26.43 %81.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %32.83 %84.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %0.25 %46.10 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %17.01 %76.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %23.27 %80.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %52.49 %84.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %10.24 %69.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %34.30 %89.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %46.90 %90.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %13.76 %95.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %17.44 %66.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %57.59 %81.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %31.61 %99.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %69.49 %-58.85 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %55.08 %63.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %33.48 %50.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %16.55 %17.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10199.01 %78.22 %40.79 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-4.06 %90.63 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %24.06 %89.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-78.47 %89.28 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %6.55 %90.16 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-25.55 %47.10 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %61.50 %95.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.08 %90.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %56.01 %21.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-89.89 %87.44 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-67.71 %85.09 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %41.44 %82.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %39.38 %91.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %100.00 %0.00 %83.34 %-ผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2100.00 %100.00 %21.48 %78.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %29.47 %77.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %79.90 %78.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ23100.00 %100.00 %8.12 %81.40 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %52.75 %83.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-43.90 %73.96 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %20.50 %59.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-111.58 %59.11 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %70.09 %88.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %6.26 %59.27 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %21.67 %29.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %11.24 %84.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %88.06 %97.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร575.00 %100.00 %0.00 %94.07 %-ผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %12.71 %82.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %19.94 %76.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %38.45 %73.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %3.57 %-2.71 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน1.50.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %60.98 %92.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %37.51 %15.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %47.48 %88.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %-1.90 %90.84 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %25.17 %65.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %29.02 %21.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-39.93 %89.35 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-1.96 %24.11 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %6.84 %59.25 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %28.26 %94.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %51.32 %48.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %37.20 %81.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %9.05 %71.24 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %31.96 %34.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %27.53 %46.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %9.65 %97.02 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %0.51 %85.98 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %36.41 %63.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %2.36 %91.21 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %9.98 %75.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %35.65 %71.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %96.43 %32.86 %73.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %45.15 %96.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %60.19 %97.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %69.81 %95.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %74.38 %81.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %26.45 %93.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %47.16 %88.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %42.67 %84.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %17.12 %85.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %35.26 %60.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %35.79 %89.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %21.71 %86.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %21.45 %78.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %6.55 %81.58 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %71.20 %94.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %27.18 %84.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %15.84 %42.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %44.44 %45.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-74.09 %67.99 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %15.76 %61.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %22.88 %18.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %51.82 %74.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %9.54 %78.76 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %87.59 %58.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %65.81 %85.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %78.22 %91.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %81.70 %76.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %20.10 %46.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %37.13 %18.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %70.76 %93.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %19.92 %59.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %40.83 %57.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %34.07 %68.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %14.74 %87.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %10.73 %65.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %58.34 %94.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %98.27 %71.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %49.89 %77.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %43.64 %76.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %44.35 %83.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %96.92 %24.05 %97.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %79.01 %95.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.83 %82.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %38.51 %88.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-71.27 %86.37 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-15.29 %96.61 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-44.69 %82.96 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-47.86 %95.11 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %44.39 %95.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %-4.39 %-864.69 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %11.22 %54.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %52.31 %65.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-8.76 %70.66 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %39.35 %53.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %89.40 %74.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-44.68 %85.66 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %15.58 %79.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %36.35 %76.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %23.93 %83.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %10.13 %59.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %53.12 %86.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %11.12 %72.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %90.34 %92.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %3.93 %74.79 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %58.32 %95.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %21.84 %91.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %48.94 %96.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %33.04 %28.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %43.10 %55.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %44.18 %92.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %71.54 %97.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10891.86 %92.52 %19.69 %58.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-67.14 %82.21 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1100.00 %100.00 %44.37 %-72.39 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0