ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %37.71 %82.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %23.61 %80.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %1.57 %49.66 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %18.31 %72.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %20.74 %81.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %67.23 %88.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %24.94 %70.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %21.01 %77.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %45.73 %95.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %23.19 %95.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %22.33 %72.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %67.21 %81.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %33.38 %96.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %69.20 %-55.03 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %56.04 %66.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %30.92 %46.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %37.16 %17.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10199.01 %74.26 %47.19 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-16.89 %88.55 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %27.96 %87.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-63.56 %90.17 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %5.62 %91.07 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-9.87 %56.29 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %71.57 %91.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.94 %89.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-85.90 %25.48 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-84.68 %85.17 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %41.85 %79.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %53.73 %91.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %100.00 %0.00 %86.40 %-ผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2100.00 %100.00 %24.62 %66.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %18.85 %71.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %76.36 %79.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ23100.00 %100.00 %4.42 %77.24 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %52.41 %81.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-54.57 %64.38 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %20.95 %63.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-93.25 %14.51 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %56.91 %87.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-27.20 %68.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %10.72 %31.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %-5.83 %63.53 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %88.32 %96.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %50.00 %15.27 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %15.34 %87.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %19.29 %85.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %32.22 %74.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %6.46 %40.41 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %63.43 %90.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %39.10 %14.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %44.48 %90.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %-5.25 %96.04 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %-20.73 %55.85 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %24.08 %27.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-28.78 %90.65 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %2.10 %30.58 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %6.97 %48.05 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %34.49 %96.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %35.92 %40.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %39.60 %80.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %47.94 %39.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %40.26 %27.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %28.52 %73.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %14.76 %84.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %2.49 %78.15 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %32.72 %66.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %7.93 %88.55 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %9.44 %69.01 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %34.03 %72.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %92.86 %37.50 %71.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %48.11 %95.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %60.32 %97.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %66.14 %95.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %73.12 %89.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %25.11 %93.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %50.17 %92.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %44.87 %79.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %17.05 %82.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %34.52 %56.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %36.34 %88.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %27.18 %89.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %6.60 %77.26 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %18.24 %89.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %74.22 %95.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %24.82 %82.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %13.53 %47.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %35.52 %44.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-66.18 %61.70 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %20.06 %55.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %-37.11 %62.69 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %77.17 %94.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-6.33 %81.61 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %96.28 %86.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %66.38 %81.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %97.96 %93.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %81.41 %86.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %16.57 %54.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %40.15 %-13,156.86 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %69.84 %92.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %13.96 %52.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %21.34 %48.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %40.90 %-26.90 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %25.76 %88.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %14.14 %74.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %50.56 %95.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %96.82 %67.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %49.88 %75.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %42.23 %71.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %37.23 %81.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %93.94 %63.19 %97.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %82.32 %92.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %81.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %36.48 %90.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-57.28 %88.65 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-52.82 %88.46 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-68.42 %94.15 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %41.98 %95.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %-1.79 %76.68 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %13.87 %46.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %53.53 %78.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-14.50 %74.53 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-0.10 %63.03 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %90.82 %76.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-13.06 %89.58 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %16.96 %79.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %32.50 %79.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %29.33 %85.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %13.35 %49.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %52.97 %84.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %12.28 %79.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %3.25 %94.11 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %4.73 %70.52 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %57.66 %93.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %32.81 %84.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %50.50 %96.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %41.79 %35.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %47.55 %83.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %44.12 %88.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %66.08 %96.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10888.51 %91.59 %25.24 %8.78 %ผ่านไม่ผ่าน5.04.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-59.30 %80.25 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1100.00 %100.00 %45.31 %-35.77 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0