ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %40.35 %79.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %15.64 %74.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-0.87 %45.90 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %19.68 %69.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %14.09 %80.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %67.33 %85.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %24.96 %83.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %21.87 %66.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %42.12 %84.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %17.91 %93.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %23.80 %80.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %62.51 %87.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %35.54 %97.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %72.99 %-52.91 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %55.82 %51.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %32.94 %63.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %14.88 %26.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10199.01 %73.27 %37.88 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-18.14 %84.30 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %25.33 %87.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-66.25 %90.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %13.75 %90.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-18.58 %21.40 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %75.16 %93.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.64 %87.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-90.48 %33.61 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-92.35 %88.68 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %44.96 %66.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %36.94 %93.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %100.00 %0.00 %93.54 %-ผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2100.00 %100.00 %22.19 %67.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %24.15 %75.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %77.83 %75.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ23100.00 %100.00 %4.22 %77.29 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %54.24 %81.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-52.81 %72.19 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %21.83 %49.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-92.71 %63.02 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %57.70 %81.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-22.33 %51.05 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %36.67 %27.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %12.46 %73.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %90.17 %99.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร560.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %13.57 %88.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %28.52 %76.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %40.44 %81.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %3.85 %8.35 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน1.54.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %57.25 %93.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %37.27 %-6.28 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %51.74 %83.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %-2.31 %85.73 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %-23.46 %48.66 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %22.58 %28.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-29.28 %88.49 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %3.59 %21.37 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %12.05 %45.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %28.17 %94.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %32.75 %73.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %18.22 %33.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %41.52 %0.56 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %29.78 %33.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %26.14 %79.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %0.52 %72.66 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %34.87 %65.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %7.44 %91.74 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %7.99 %77.45 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %37.13 %66.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %96.43 %32.33 %66.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %45.63 %93.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %55.43 %95.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %62.92 %95.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %71.82 %87.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %29.16 %93.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %47.84 %93.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %43.79 %76.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %20.16 %79.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %33.75 %56.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %33.89 %87.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %21.25 %82.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %6.27 %68.53 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %-1.15 %81.07 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %73.43 %80.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %29.11 %79.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %15.84 %49.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %38.35 %47.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-63.17 %61.31 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %19.05 %37.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %21.55 %39.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %54.49 %72.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-11.16 %74.23 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.02 %82.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %63.57 %81.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %83.94 %91.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %79.88 %76.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %13.01 %52.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %45.32 %23.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %70.61 %88.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %15.05 %38.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %34.32 %59.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %42.14 %87.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %27.82 %81.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %22.25 %65.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %55.17 %93.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.16 %62.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %52.94 %75.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %49.30 %64.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %66.45 %84.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 6696.97 %92.42 %25.69 %96.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %81.05 %92.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %81.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %32.17 %89.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-56.95 %89.16 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-39.81 %89.95 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-76.12 %82.22 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-73.16 %92.78 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %47.79 %94.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %0.11 %73.58 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %17.56 %43.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %54.31 %72.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-9.85 %72.53 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-2.72 %46.93 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %89.29 %69.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-33.93 %88.84 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %18.28 %76.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %33.37 %75.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %27.93 %85.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %11.87 %49.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %55.74 %78.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %13.48 %71.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %4.80 %96.41 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %10.95 %74.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %56.95 %97.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %30.01 %95.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %49.24 %91.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %44.37 %63.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %40.03 %55.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %45.70 %87.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %65.10 %98.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10891.86 %91.51 %23.54 %49.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-56.65 %72.69 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1100.00 %100.00 %47.23 %-79.66 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0