กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 148,376.78130,962.0011.7 %5.06,008.14864.5685.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,658.097,407.77-11.3 %0.02,298.76344.3385.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,688.498,052.00-20.4 %0.02,127.94522.5075.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,571.427,174.00-9.2 %0.02,225.281,159.9547.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,382.005,579.00-3.7 %0.01,762.56422.1676.0 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร9,631.917,428.7222.9 %5.01,945.00114.0094.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,773.856,483.80-12.3 %0.02,207.52180.5091.8 %5.0
รวม 189,083 173,087 8.46 % 18,575 3,608 80.58 %