สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ155,405.9269,000.0055.6 %5.07,418.27198.0097.3 %5.0
รวม 155,406 69,000 55.60 % 7,418 198 97.33 %