กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 178,689.41145,879.2218.4 %5.06,642.86359.8994.6 %5.0
รวม 178,689 145,879 18.36 % 6,643 360 94.58 %