กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 558,288.38468,746.0016.0 %5.012,333.396,237.0049.4 %5.0
รวม 558,288 468,746 16.04 % 12,333 6,237 49.43 %