กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 366,872.63158,003.0056.9 %5.07,630.881,212.3084.1 %5.0
รวม 366,873 158,003 56.93 % 7,631 1,212 84.11 %