สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 143,119.4490,463.0036.8 %5.05,467.234,001.8926.8 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,981.284,183.0016.0 %5.0437.3727.7693.7 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)10,585.365,920.0044.1 %5.03,325.13897.1273.0 %5.0
รวม 158,686 100,566 36.63 % 9,230 4,927 46.62 %