สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)934,873.75446,537.0052.2 %5.014,872.242,210.4385.1 %5.0
รวม 934,874 446,537 52.24 % 14,872 2,210 85.14 %