สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน263,380.28393,080.28-49.2 %0.08,822.14375.5095.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร16,880.9513,719.0018.7 %5.0968.46100.1689.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 115,652.0330,509.00-94.9 %0.01,066.73230.4878.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 213,296.3513,404.00-0.8 %0.0855.91231.6472.9 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์73,045.4611,999.0083.6 %5.0232.05100.3456.8 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ29,290.395,337.0081.8 %5.0147.6646.0668.8 %5.0
รวม 411,545 468,048 -13.73 % 12,093 1,084 91.03 %