สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา82,217.79142,556.00-73.4 %0.01,354.84663.4151.0 %5.0
รวม 82,218 142,556 -73.39 % 1,355 663 51.03 %