กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ25,813.20ประเมินไม่ได้0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)313,409.13324,445.00-3.5 %0.09,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)772,156.13524,650.3132.1 %5.023,595.6419,579.8517.0 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )366,834.78120,390.0067.2 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)153,838.36101,128.5034.3 %5.07,224.423,205.3055.6 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)130,501.9856,138.0057.0 %5.05,642.32491.4091.3 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)26,691.5521,909.0017.9 %5.01,596.28330.0079.3 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)120,646.28106,743.0011.5 %5.06,242.641,833.5570.6 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)558,818.06356,759.7236.2 %5.011,828.9223,052.80-94.9 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,824,342.00197,455.0089.2 %5.09,728.884,274.7556.1 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)136,092.2585,218.0037.4 %5.06,767.927,550.05-11.6 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)401,598.88344,670.0014.2 %5.013,983.933,855.1072.4 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)173,037.47121,388.0029.8 %5.06,671.002,890.5056.7 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,227,643.501,108,447.909.7 %4.529,001.6516,789.2542.1 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)149,882.31112,909.0024.7 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)316,939.03372,249.00-17.5 %0.05,797.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,891,161.501,436,993.4024.0 %5.037,492.4614,681.4060.8 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,947,994.503,108,120.0047.7 %5.0110,477.604,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)355,274.38183,766.0248.3 %5.013,433.986,648.8550.5 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)792,312.06573,381.0027.6 %5.014,273.428,194.7042.6 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39958,404.44741,174.6322.7 %5.016,950.125,327.1568.6 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)575,928.19797,047.06-38.4 %0.022,369.7324,057.90-7.5 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)918,590.94488,824.5946.8 %5.016,351.543,496.9578.6 %0.5
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)128,233.3532,624.0074.6 %5.05,314.02142.5097.3 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)95,024.4114,265.0085.0 %5.05,173.32460.0091.1 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)102,438.4355,354.0046.0 %5.05,142.062,415.6053.0 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)967,680.63821,559.0015.1 %5.018,204.5415,201.2516.5 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)393,475.56287,243.0027.0 %5.06,960.336,188.5011.1 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,505,727.00943,730.0037.3 %5.025,450.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.362,055.19278,234.4723.2 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,180,082.801,425,618.40-20.8 %0.07,340.687,151.802.6 %1.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,103,901.30826,179.6925.2 %5.03,375.302,651.0021.5 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.115,893.2735,002.6169.8 %5.02,439.741,144.0053.1 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.100,250.0130,749.7169.3 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.43,067.7231,916.0025.9 %5.01,314.37332.5074.7 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)686,976.75456,959.6633.5 %5.012,238.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,793,644.001,099,078.0038.7 %5.061,554.7816,248.1573.6 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)208,506.3437,370.1382.1 %5.03,716.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)906,324.25180,476.9580.1 %5.016,709.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท222,435.05263,207.00-18.3 %0.07,623.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1755,131.13394,248.2547.8 %5.014,226.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.166,001.2577,693.0053.2 %5.03,451.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.33,999.6423,559.5630.7 %5.06,144.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.181,017.7365,932.0163.6 %5.04,181.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1320,448.41168,317.1447.5 %5.08,757.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2498,411.28288,946.5642.0 %5.08,641.947,063.3018.3 %5.0
บชร.3950,945.00630,431.7533.7 %5.015,830.0419,783.10-25.0 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)77,041.3130,911.0059.9 %5.01,583.541,305.0017.6 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.60,688.368,863.2285.4 %5.01,236.44900.0027.2 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.43,974.735,534.0187.4 %5.01,146.520.00100.0 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)1,057,119.10499,567.0052.7 %5.015,955.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)195,332.2568,995.0064.7 %5.06,644.332,506.5562.3 %5.0
พล.ร.11859,313.13171,243.0080.1 %5.016,599.995,696.0565.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)898,164.19225,453.3474.9 %5.018,227.9410,352.3043.2 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.609,644.06386,513.2236.6 %5.08,327.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.142,338.2364,752.0154.5 %5.02,956.920.00100.0 %5.0
พัน.สท.45,352.7224,194.4046.7 %5.06,145.63811.1586.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)999,610.06364,964.0063.5 %5.017,636.9415,805.1010.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)447,013.4189,784.0079.9 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31827,321.31498,429.0039.8 %5.013,324.16360.0097.3 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)859,745.13430,472.0649.9 %5.015,634.9614,900.054.7 %2.0
มณฑลทหารบกที่ 36745,146.06682,778.758.4 %4.012,261.2814,697.35-19.9 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )493,382.94139,241.4171.8 %5.09,109.286,758.0025.8 %5.0
มทบ.11 และ นขต.514,342.72283,206.0044.9 %5.09,639.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)536,015.25212,840.5660.3 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15257,264.61104,574.7359.4 %5.04,468.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)363,399.5687,460.8375.9 %5.05,529.282,427.3056.1 %5.0
มทบ.221,012,610.30379,587.8462.5 %5.019,983.2110,665.0046.6 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)670,675.75147,516.0078.0 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)390,522.13110,729.1071.6 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )358,710.91155,930.0056.5 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)479,572.78187,909.8160.8 %5.09,554.054,166.8056.4 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)282,267.38117,014.3058.5 %5.05,505.953,280.1540.4 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)354,357.94144,618.2359.2 %5.07,159.572,171.8569.7 %5.0
มทบ.310692,734.9471,339.5289.7 %5.011,962.9212,922.95-8.0 %0.0
มทบ.32394,633.75221,390.0243.9 %5.06,979.935,660.5018.9 %5.0
มทบ.34391,741.81171,204.0256.3 %5.08,129.0913,994.40-72.2 %0.0
มทบ.35471,471.03300,621.6336.2 %5.08,950.116,417.3528.3 %5.0
มทบ.37317,792.41103,482.6767.4 %5.06,290.344,496.8528.5 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.296,227.1380,404.0072.9 %5.05,421.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)134,332.8048,057.1164.2 %5.02,364.001,081.7554.2 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)277,211.8493,381.9966.3 %5.05,525.304,539.1517.8 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)356,882.53116,394.9267.4 %5.06,636.012,354.7064.5 %5.0
ร.31 รอ.999,834.69586,278.0041.4 %5.018,508.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)159,433.833,850.0097.6 %5.08,358.251,212.3085.5 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)295,074.4787,800.0570.2 %5.05,506.158,346.90-51.6 %0.0
รพ.ของ ทภ.1280,847.72297,979.53-6.1 %0.0915.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.125,474.3475,184.0140.1 %5.0550.72384.5030.2 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.47,923.5832,797.6131.6 %5.02,664.97164.3593.8 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.99,780.63136,082.80-36.4 %0.02,363.203,866.00-63.6 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.52,936.6729,916.0043.5 %5.01,925.562,700.00-40.2 %0.0
รร.ส.สส.77,371.1457,905.0025.2 %5.03,050.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,139,756.903,272,351.00-187.1 %0.06,175.6226,670.85-331.9 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)512,060.22354,003.3430.9 %5.03,333.072,366.0029.0 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)115,082.4073,321.0036.3 %5.04,513.503,744.4017.0 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก82,168.89107,208.00-30.5 %0.01,963.24502.4574.4 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)239,174.42176,614.0026.2 %5.06,246.502,509.4059.8 %5.0
ศสท.กส.ทบ.169,927.1670,364.9958.6 %5.08,369.5490,816.33-985.1 %0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 1,045,916.50369,581.8464.7 %5.038,245.9311,689.2569.4 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)688,426.50361,716.0647.5 %5.026,439.2514,870.7543.8 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)86,447.4846,116.0046.7 %5.07,514.151,467.7580.5 %5.0
รวม 54,108,804 32,720,930 39.53 % 896,607 600,057 0.00 %