กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 152,104.80111,207.9026.9 %5.05,789.28957.3683.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่142,728.3387,280.0038.8 %5.05,274.08712.0586.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน38,995.6730,981.0020.6 %5.02,456.30919.1062.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น132,479.6369,425.0047.6 %5.03,286.15435.9086.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี123,491.3826,272.0078.7 %5.01,299.33342.0073.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา98,988.0254,508.0044.9 %5.02,316.73142.0393.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี56,379.6630,505.0045.9 %5.02,178.69108.4595.0 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี703,433.13908,000.00-29.1 %0.04,097.141,933.2352.8 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่84,564.6263,320.0025.1 %5.04,103.69152.0096.3 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี149,456.33186,640.00-24.9 %0.01,363.441,013.5725.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี170,139.98210,102.00-23.5 %0.01,449.93663.3854.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี168,197.00394,769.00-134.7 %0.02,071.921,260.5039.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง149,457.55193,918.00-29.7 %0.02,601.20442.7583.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี176,574.3065,045.4263.2 %5.02,698.03472.0582.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี223,893.78207,311.007.4 %3.52,677.90520.2980.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี139,259.98271,858.00-95.2 %0.03,790.71269.2592.9 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,048,732.002,347,136.00-123.8 %0.08,362.60898.0089.3 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง38,589.4225,385.0034.2 %5.01,731.65196.5088.7 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน776,271.75775,000.000.2 %0.54,331.501,056.4075.6 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์177,027.05283,844.00-60.3 %0.01,307.331,275.482.4 %1.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี20,614.2714,524.0029.5 %5.01,338.10334.5075.0 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา273,806.88540,113.00-97.3 %0.01,565.16252.9383.8 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา68,327.9064,000.006.3 %3.0408.5871.1082.6 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ358,470.66369,825.00-3.2 %0.04,212.25554.9186.8 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง67,732.11150,732.13-122.5 %0.0510.43217.5557.4 %5.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,216,211.30894,000.0026.5 %5.04,027.04465.4988.4 %5.0
รวม 6,755,928 8,375,702 -23.98 % 75,249 15,667 79.18 %