กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 577,318.94299,363.0048.1 %5.013,355.815,745.2757.0 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง10,856.6558,468.00-438.5 %0.02,956.43564.8580.9 %5.0
รวม 588,176 357,831 39.16 % 16,312 6,310 61.32 %