กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์840,542.251,082,000.00-28.7 %0.08,349.252,194.6473.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย34,178.7719,128.6944.0 %5.012,640.88313.5097.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต28,911.9315,664.1645.8 %5.01,033.09192.0081.4 %5.0
รวม 903,633 1,116,793 -23.59 % 22,023 2,700 87.74 %